MISJA PROGRAMU

"Podniesienie efektywności działania podmiotu, poprzez osiągnięcie wyższego poziomu obsługi pacjenta. Wprowadzenie nowoczesnego standardu dla funkcjonowania specjalistycznych jednostek służby zdrowia i dostosowanie ich organizacji pracy do potrzeb rynkowych."

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Kliniki Stomatologicznej KS-KST to nowoczesny produkt pozwalający na wzorowe funkcjonowanie podmiotów typu klinika stomatologiczna, w dzisiejszym, jakże zinformatyzowanym i zautomatyzowanym otoczeniu. Zastosowanie programistycznie zaawansowanych rozwiązań umożliwia w znaczny sposób skrócenie czasu obsługi pacjenta przy jednoczesnym podniesieniu poziomu efektywności obsługi chorego. Wpływa to pozytywnie na podniesienie standardu świadczonych usług, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że podmioty służby zdrowia coraz częściej muszą dostosować swoją organizację i zasady działania, do zasad panujących na wolnym rynku. Poprawa obsługi i skrócenie czasu obsługi w prosty sposób przekłada się na osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej.

System KS-KST jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym dla dużych placówek. W przypadku mniejszych poradni i pojedynczych gabinetów stomatologicznych polecamy system KS-GABINET z modułem STOMATOLOG, który – nie tracąc nic na swojej funkcjonalności – jest lepiej dostosowany do potrzeb małych jednostek.BUDOWA I FUNKCJE

System KS-KST charakteryzuje się budową modułową, która podkreśla złożoność procesów i obszarów dotyczących funkcjonowania tego typu podmiotu, jak również umożliwia logiczny podział funkcji oferowanych przez nasz produkt. System charakteryzuje się pełną integralnością, co umożliwia poprawny przepływ informacji między jednostkami składowymi danego podmiotu, jak również sprawia, że Użytkownik ma dostęp do potrzebnych danych z dowolnego miejsca.

Do najważniejszym modułów tworzących KS-KST należą:

 • STOMATOLOG – służący do wprowadzania i przechowywania danych medycznych,
 • TERMINARZ – pozwalający na organizację pracy jednostki,
 • DEKLARACJE – służący do przechowywania wprowadzonych danych dotyczących deklaracji pacjenta,
 • ZLECENIA – rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane w danej jednostce,
 • ROZLICZENIA – umożliwiający rozliczanie stopnia wykonania umów zawartych z NFZ automatycznie generowanie odpowiednich raporty okresowych,
 • ZESTAWIENIA – pozwalający na tworzenie zestawień różnego typu (ilości i rodzajów wykonanych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.)
 • KSIĘGA GŁÓWNA – pozwalający na stworzenie Księgi Głównej, Rejestru Poradni, Księgi Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej, w których prowadzone są rejestry wszystkich pacjentów oraz udzielonych świadczeń,
 • KARTOTEKI– umożliwiający zarządzanie wszystkimi bazami danych ( słownikami ), np. pacjentów, usług medycznych, leków. Wraz z systemem dołączane jest również baza adresowa oddziałów NFZ.

System przygotowany jest również do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) – trzy– i czteroznakowej – oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM).

Proces kompleksowej obsługi pacjenta w Klinice Stomatologicznej przebiega w trzech obszarach:

 • rejestracja rozpoznania,
 • wykonywanie zabiegu,
 • dodatkowe usługi: wystawianie recept, zaświadczeń ZUS-ZLA, rozliczenia finansowe.

Badanie i rejestracja rozpoznania

Ze względu na specyfikę pracy lekarzy o specjalności stomatologicznej stworzone zostało narzędzie umożliwiające rejestrowanie schorzeń pacjentów. Stan uzębienia pacjenta rejestrowany jest na specjalnym diagramie, który w graficzny sposób przedstawia dane opisujące uzębienie pacjenta oraz historię leczenia poszczególnych zębów. Określanie rozpoznania może dotyczyć zarówno całych zębów, jak i poszczególnych ich powierzchni.

Dodatkowo system został wyposażony w szereg baz słownikowych, które w dużej mierze ułatwiają i przyspieszają proces rejestracji stanu uzębienia i wykonanych zabiegów. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • bazę słownikową rozpoznań schorzeń uzębienia i jamy ustnej,
 • priorytety poszczególnych rozpoznań (wykorzystywane w przypadku współistnienia kilku rozpoznań),
 • kody rozpoznań, kody powierzchni zębów, kody dodatkowych określeń.

Rejestracja i wykonywanie zabiegów

Proces rejestrowania w systemie danych dotyczących wykonanych zabiegów przebiega w sposób szybki, płynny i precyzyjny. Zastosowane rozwiązania powodują, że system podpowiada Użytkownikowi, jakie zabiegi można wykonać dla stwierdzonego rozpoznania. Dostępne funkcje umożliwiają, całkowicie automatyczną, aktualizację diagramu uzębienia pacjenta o wykonane zabiegi i zastosowane materiały. W przypadku stale powtarzającej się grupy zabiegów występujących łącznie, Użytkownik ma możliwość tworzenia zestawień zabiegów, jak również określania sposobu obliczania zabiegów co do ilości.

Do każdego zabiegu można przypisać odpowiadający mu kolor oraz rodzaj wykorzystywanego materiału. Rejestrując w systemie dane dotyczące wizyty pacjenta, Użytkownik ma możliwość uzupełnienia opisu stanu uzębienia o zdjęcie przesłane ze specjalistycznych urządzeń, np. radiowizjografu.

Obsługa wizyty pacjenta nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia rozpoznania i wykonania zabiegu. Może ona zostać uzupełniona o wystawienie pacjentowi recept, zwolnień lekarskich ZUS-ZLA wraz z ich wydrukiem jak również danymi uzyskanymi podczas wywiadu, które rejestrowane są na specjalnym formularzu.

Planowanie zabiegów

W przypadku gdy proces leczenia wymaga przeprowadzenia kilku zabiegów, dzięki odpowiednim funkcjom Użytkownik może rozłożyć poszczególne zabiegi w określonym przedziale czasowym, tworząc plan leczenia pacjenta, w którym określa rodzaj zabiegów, daty wykonania oraz ich koszt. Korzystanie z planu zabiegów umożliwia także umawianie pacjentów na kolejne wizyty w określonych terminach.

Język skryptowy i zastosowanie skrótów klawiaturowych

System pozwala na maksymalne skrócenie czasu pracy związanego z rejestrowaniem danych podczas wizyty pacjenta, dzięki zastosowaniu tzw. "języka skryptowego". Idea tego narzędzia została oparta na przyporządkowaniu jednego, niepowtarzalnego kodu do każdej informacji opisującej stan uzębienia. Wszystkie kody mogą być dowolnie definiowane i modyfikowane przez Użytkownika. System analizując te zapisy, automatycznie aktualizuje diagram uzębienia.

Rejestracja rozpoznań zabiegów ogranicza się jedynie do wprowadzenia szeregu znaków odpowiadających rzeczywistej sytuacji, tj. określenia numeru zęba (w razie potrzeby uzupełnionego o jego powierzchnię), kodu rozpoznania bądź zabiegu oraz kodu sposobu obliczania opłaty.

Poruszając się po systemie, można korzystać również z tzw. skrótów klawiaturowych, które w znaczny sposób ułatwiają i przyspieszają pracę.

Statystyka

Na podstawie wszystkich informacji medycznych, zarejestrowanych podczas wizyty, system KS-KST pozwala na sporządzanie różnego rodzaju podsumowań, zestawień i opracowań statystycznych, co w dzisiejszych czasach jest podstawą do prawidłowego rozeznania i określenia kondycji finansowej jednostki. Funkcje statystyczne pozwalają na stworzenie i analizę szeregu zestawień medycznych.

Urządzenia zewnętrzne

Budowa systemu umożliwia pełną współpracę z różnego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi w codziennej pracy lekarzy o specjalności stomatolog. System jest kompatybilny z oprogramowaniem firmy Gendex Imaging, które obsługuje m. in:

 • kamery wewnątrzustne,
 • radiowizjografy.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik wymiany informacji można uzyskać pełne i kompletne dane dotyczące stanu uzębienia pacjenta. Raz wprowadzone informacje do systemu Użytkownik może archiwizować i wykorzystywać w dowolnym okresie czasu.

wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl